Strona główna » Regulamin

Regulamin
Regulamin Sklepu Internetowego karnisz-e.pl

Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023 

 

 

I.Informacje ogólne

 

Sklep internetowy karnisz-e.pl dostępny pod adresem karnisz-e.pl prowadzony jest przez firmę MDecor studio Ewa Młynczyk, z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielnej 2/31, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki oraz do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem 010761464. NIP 5261049203. Sklep jest zgłoszony do GIODO nr zgłoszenia 17990/2012.
Kontakt ze sklepem we wszelkich sprawach możliwy jest przez adres email: sklep@karnisz-e.pl, telefon 22 240 7512 w godzinach pracy obsługi sklepu (poniedziałek – piątek w godz. 10 – 18) lub formularz kontaktowy.

 1. Sklep internetowy karnisz-e.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sklep prowadzi działalność na terenie Polski według prawa polskiego.
 3. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe i dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep jest zobowiązany do wydania produktów pozbawionych wad fizycznych.
 4. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w walucie polskiej.
 5. Klientem Sklepu może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierającą umowę na prawach konsumenta, pozostali przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjne, które dokonają zakupów w ramach sklepu.
 6. Osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, od dnia 01 stycznia 2021 i dla umów zawartych od tego dnia jest objęta ochroną konsumencką pod warunkiem, że umowa, którą przedsiębiorca zawiera ze sprzedawcą, nie może mieć charakteru zawodowego, czyli nie może dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca. Dalej osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca taką umowę będzie nazywana przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 7. Przedstawiona przez Sklep oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

 

II.Zasady zamawiania

 1. Aby korzystać ze Sklepu, system teleinformatyczny użytkownika musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: posiadać dostęp do internetu, posiadać zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera w aktualnej wersji, posiadać włączoną obsługę JavaScript i cookies.
 2. Do złożenia zamówienia w Sklepie nie jest wymagane założenie konta klienta. Klient musi jedynie posiadać aktywny adres email.
 3. Zamówienia można składać zarówno poprzez formularz koszyka na stronie karnisz-e.pl, jak również z wykorzystaniem innych dróg komunikacji:
  • mailowo na adres: sklep@karnisz-e.pl
 4. Zamówienia w Sklepie można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. 
 5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 18-tej, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Po przyjęciu zamówienia do realizacji na adres mailowy Klienta wysłany zostanie mail z numerem rachunku bankowego, numerem i podsumowaniem zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego tej wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 7. Sklep oferuje możliwość sprowadzenia towaru nieznajdującego się w ofercie sklepu na specjalne zamówienie. W takim przypadku konieczne jest jednakże pisemne potwierdzenie przez sprzedającego i kupującego ustaleń związanych z istotnymi warunkami zamówienia.
 8. Zamówienie specjalne może być opłacane wyłącznie na drodze przedpłaty dokonanej przelewem.
 9. Realizacja zamówienia następuje po jego całkowitym opłaceniu wybraną metodą zgodnie z p. IV Regulaminu.
 10. Na sprzedany towar wystawiana jest faktura-rachunek (firma prowadząca sklep jest zwolniona podmiotowo z podatku VAT z art. 113 ustawy o VAT).
 11. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub przedłużającym się czasem kompletowania zamówienia (przekraczającym 4-5 dni roboczych), Klient zostaje niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i może wybrać następujące opcje:
  • realizacja częściowa zamówienia,
  • wydłużenie czasu oczekiwania,
  • anulowanie całego zamówienia

 

III.Rejestracja klienta w Sklepie internetowym karnisz-e.pl

 1. Klient może założyć konto w sklepie. Rejestracja jest dobrowolna, zamówienie można złożyć bez rejestrowania się. Rejestracja konta stanowi ułatwienie korzystania ze sklepu (umożliwia podgląd zamówień, śledzenie ich historii, podgląd statusu zamówień, ułatwienie składania kolejnych zamówień - nie trzeba wprowadzać ponownie danych adresowych). W celu założenia konta Klient powinien skorzystać z mechanizmu rejestracji oferowanego na stronie sklepu.
 2. Podczas rejestracji Klient podaje następujące dane:
  • Imię i nazwisko
  • Adres
  • Numer telefonu
  • Adres email
 3. Nazwą konta (loginem Klienta) staje się jego adres mailowy.
 4. Klient jest zobowiązany do zgodnego z prawdą wypełnienia formularzy.
 5. Klient ma prawo wglądu we własne dane, ich zmiany, a także ma możliwość usunięcia konta.
 6. Z chwilą usunięcia konta Klient traci dostęp do historii wcześniej zrealizowanych zamówień.
 7. Pozostałe kwestie związane z ochroną danych osobowych Klienta omówione zostały w dokumencie Polityka Prywatności znajdującym się w zakładce Polityka prywatności
 

IV. Płatności i Wysyłka

 1. Towary zostają wysłane do Klienta po skompletowaniu zamówienia, a w przypadku płatności przelewem po zaksięgowaniu wpłaty.
 2. Koszty wysyłki towaru ponosi Klient.
 3. Opcje płatności oraz informacje o formie, koszcie i przewidywanym czasie dostawy:

a) Sklep oferuje następujące opcje płatności:

 • wpłata na konto (przelew),
 • płatność elektroniczna poprzez systemy płatności Przelewy24 lub PayU.

Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Klienta z wybranych form płatności pokrywa właściciel sklepu internetowego karnisz-e.pl, z wyłączeniem opłat i prowizji pobieranych przez bank prowadzący rachunek bankowy Klienta.

 

b) Formy i koszty dostawy
Koszty dostawy zależą od rodzaju i gabarytów oraz wagi produktów i są każdorazowo wyszczególnione w koszyku po dodaniu do niego produktów. W przypadku przekroczenia maksymalnej wagi lub rozmiaru dla jednej paczki przesyłka może zostać podzielona na dwie lub więcej paczek. W takim przypadku koszty dostawy będą stanowić sumę kosztów poszczególnych paczek.
Przykładowe koszty dostawy:

 • przesyłka kurierska w zależności od długości i wagi:
  • do długości 200 cm i 10 kg: 27,00 zł,
  • do długości 240 cm i 20 kg: 62,00 zł,
  • do długości 300 cm: 85,00 zł.

Szczegółowe informacje o kosztach dostawy dostępne są w zakładce Formy i koszty dostawy.

 1. Czas realizacji zamówienia = czas skompletowania zamówienia + czas dostawy przez firmę przewozową. Przewidywany czas skompletowania zamówienia wynosi 1-3 dni roboczych. Przewidywany czas dostawy w przypadku Firmy Kurierskiej to 1-2 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt)
 

V. Reklamacje i Zwroty

 

Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne rzeczy oraz ich niezgodność z umową.
Właściciel Sklepu dokłada wszelkich starań, aby zamówione artykuły dotarły do Klienta w idealnym stanie.


Reklamacje
 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności dostarczonego towaru z umową lub wykrycia wad fizycznych należy skontaktować się ze Sklepem w celu uzgodnienia sposobu zwrotu lub dostarczenia towaru w celu naprawy.
 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od daty doręczenia towaru i jednego roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 3. Do reklamowanego towaru prosimy dołączyć informację zawierającą opis wady produktu lub niezgodności.
 4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki reklamacyjnej i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji Sklep dokona naprawy, wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy lub zwróci pieniądze. Zwrot pieniędzy nastąpi również w sytuacji gdy wymiana lub naprawa nie będą możliwe lub stanowiłyby nadmierny koszt. Ponadto Sklep zwróci Klientowi koszty odesłania wadliwego produktu.
 5. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wadę w następujących przypadkach:
 • gdy kupujący wiedział o wadzie (braku konkretnej cechy towaru) w chwili zawarcia umowy i wyraził zgodę na dostarczenie towaru z opisaną wadą;
 • gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta lub przedstawiciela, jeżeli sprzedawca ich nie znał ani nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży.


Zwroty

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Klient będący Konsumentem oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia na piśmie przed jego upływem. Oświadczenie należy przesłać na adres e-mail: sklep@karnisz-e.pl. lub standardową pocztą na adres firmy MDecor studio prowadzącej sklep: 00-020 Warszawa ul. Chmielna 2/31.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu można pobrać w formacie PDF w zakładce sklepu Reklamacje i zwroty.
 3. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca wyśle Konsumentowi /przedsiębiorcy na prawach konsumenta  potwierdzenie otrzymania oświadczenia na trwałym nośniku (w wiadomości email).
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument / przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Adres do zwrotu towaru zależy od rodzaju asortymentu i zostanie określony w wiadomości potwierdzającej przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy lub dowodu jej odesłania.
 7. Zwrot płatności nastąpi tą samą drogą, którą płatność została dokonana, chyba że Konsument / przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodzi się na inny sposób zwrotu,.
 8. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
 9. Jeżeli konsument / przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy oferowany przez sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. W przypadku towarów gabarytowych, których odesłanie nie jest możliwe zwykłą przesyłką pocztową, koszt odesłania może być wyższy niż koszt standardowej przesyłki pocztowej.
 11. Konsument / przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (np. obejrzenie i sprawdzenie towaru, na takich samych zasadach, jakby dokonywał zakupu w sklepie stacjonarnym).
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi / przedsiębiorcy na prawach konsumenta,gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także towary, które są dostosowywane do klienta np. docięte na wymiar, w niestandardowym kolorze lub kształcie.
 

VI.  Zbieranie opinii

 1. Sklep Karnisz-e.pl zbiera opinie o jakości świadczonych usług. Opinie pochodzą wyłącznie od klientów, którzy dokonali w sklepie zakupów oraz wyrazili zgodę na wykorzystanie danej osobowej w postaci adresu email w celu wysłania przez sklep wiadomości z zaproszeniem do wypełnienia formularza opinii. Podczas składania zamówienia w sklepie klient jest proszony o dobrowolne zanaczenie pola checkbox w celu wyrażenia zgody na przetwarzanie adresu email w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu.
 2. Zaznaczenie powyższego pola checkbox jest dobrowolne i jego brak nie ma wpływu na przebieg zamówienia.
 3. Po kilku dniach od dokonania zakupu sklep wysyła do klienta email z prośbą o wystawienie opinii i linkiem do formularza, gdzie klient podaje swoje dane:
  • nazwę (nick lub imię),adres email,
  • numer zamówienia
 4. oraz ocenia metodą gwiazdek (od 1 do 5) cztery kryteria zakupu:
  • jakość obsługi klienta
  • czas realizacji zamówienia
  • cenę produktów
  • jakość produktów.
 5. Klient musi także wybrać czy poleca zakupy w sklepie czy nie oraz podać krótki komentarz opinii. Może też dodatkowo napisać recenzje zakupionych produktów.
 6. W przypadku braku zaznaczenia checboxu o którym mowa w p. 1. i 2. nie zostanie wysłana prośba z linkiem do strony formularza opinii. 
 7. Sklep posiada własny moduł umożliwiający wyświetlanie opinii / recenzji, które są przesyłane przez klientów. Moduł jest niezależny od innych systemów opiniotwórczych i działa jako niezależny moduł sklepu. Opinie o sklepie są wyświetlane w formie wysuwanej zakładki.
 8. Klient może wystawić opinię o sklepie również z poziomu modułu po jego rozwinięciu klikając na przycisk DODAJ NOWĄ OPINIĘ O SKLEPIE . Po kliknięciu na ten przycisk klient zostaje przeniesiony do formularza opinii. Aby wypełnić formularz klient musi się zalogować do sklepu adresem email.
 9. Opinia klienta jest dodatkowo weryfikowana przez administratora sklepu i widoczna po jej zatwierdzeniu. Średnia ocena klienta jest obliczana przez sklep na podstawie ilości gwiazdek w czterech ocenianych kryteriach.
 

VII.Bezpieczeństwo i Polityka Prywatności

 

Właściciel sklepu internetowego karnisz-e.pl jako administrator danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu zapewnia iż:

 1. Dane osobowe Klientów Sklepu są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz zastępującym ją od dn. 25 maja 2018 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)
 2. Dane osobowe gromadzone przez Administratora Sklepu służą realizacji zobowiązań wobec Użytkowników Sklepu, a także, jeśli Użytkownik wyrazi taką zgodę - w celach marketingu własnego (newsletter) dotyczącego oferowanych produktów i świadczonych przez Sklep usług zgDane osobowe Klientów nie są przekazywane stronom trzecim z wyłączeniem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora Sklepu do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy udostępnienie to jest niezbędne do realizacji zamówień (firma kurierska, operator systemu płatności) i informatycznej obsługi sklepu (hosting, poczta elektroniczna).
 3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich, wycofania zgody na przetwarzanie, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich usunięcia. Ma także prawo do wniesienia skargi do oraganu nadzorującego w przypadku uznania, że dane osobowe są niewłaściwie wykorzystywane, albo prawa nie są respektowane
 4. Dane osobowe wprowadzane do sklepu są zabezpieczone certyfikatem SSL.
 5. Mimo podjętych przez Sprzedawcę działań zabezpieczających, użytkownik Internetu musi być świadomy istniejących zagrożeń wynikających z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym możliwości przejęcia lub modyfikacji danych osobowych przez podmioty nieuprawnione. Aby zminimalizować ryzyko, zaleca się zainstalowanie na komputerze użytkownika programu antywirusowego, wylogowanie się po zakończeniu sesji na stronie sklepu oraz nieudostępnianie danych do logowania.
 6. Pozostałe kwestie związane z ochroną danych osobowych Klienta omówione zostały w dokumencie Polityka Prywatności który dostępny w zakładce Polityka Prywatności.
 

VIII.Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin jest zawsze dostępny dla Klienta na stronie sklepu karnisz-e.pl w zakładce Regulamin. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu zakupów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Regulamin można pobrać w wersji PDF korzystając z linku na dole strony z regulaminem. Dane zamówień dostępne są także w ramach konta po zalogowaniu.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sklep deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 4. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu karnisz-e.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawne
  (ustawa o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014, Ustawa o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, Ustawa o ochronie danych osobowych, prawo telekomunikacyjne w zakresie wykorzystania i stosowania plików cookies oraz Kodeks Cywilny).
 6. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy sklepem karnisz-e.pl a Kupującym lub w związku z nimi, mogą być poddane mediacji lub rozstrzygane przed sądem polubownym (ADR). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym rzeczowo i miejscowo.
  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Tekst Regulaminu w wersji PDF do pobrania

 Regulamin Sklepu Internetowego karnisz-e.pl

Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2022

 

 

I.Informacje ogólne

Sklep internetowy karnisz-e.pl dostępny pod adresem karnisz-e.pl prowadzony jest przez firmę MDecor studio Ewa Młynczyk, z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielnej 2/31, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki oraz do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem 010761464. NIP 5261049203. Sklep jest zgłoszony do GIODO nr zgłoszenia 17990/2012.
Kontakt ze sklepem we wszelkich sprawach możliwy jest przez adres email: sklep@karnisz-e.pl, telefon 22 240 7512 (poniedziałek – piątek w godz. 10 – 18) lub formularz kontaktowy.

 1. Sklep internetowy karnisz-e.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sklep prowadzi działalność na terenie Polski według prawa polskiego.
 3. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe i dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep jest zobowiązany do wydania produktów pozbawionych wad fizycznych.
 4. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w walucie polskiej.
 5. Klientem Sklepu może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierającą umowę na prawach konsumenta, pozostali przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjne, które dokonają zakupów w ramach sklepu.
 6. Osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, od dnia 01 stycznia 2021 i dla umów zawartych od tego dnia jest objęta ochroną konsumencką pod warunkiem, że umowa, którą przedsiębiorca zawiera ze sprzedawcą, nie może mieć charakteru zawodowego, czyli nie może dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca. Dalej osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca taką umowę będzie nazywana przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 7. Przedstawiona przez Sklep oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

 

II.Zasady zamawiania

 1. Do złożenia zamówienia w Sklepie nie jest wymagane założenie konta klienta.
 2. Zamówienia można składać zarówno poprzez formularz koszyka na stronie karnisz-e.pl, jak również z wykorzystaniem innych dróg komunikacji:
  • mailowo na adres: sklep@karnisz-e.pl
 3. Zamówienia w Sklepie można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Drogą telefoniczną można składać w dni robocze w godz. 10 - 18.
 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 18-tej, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 5. Po przyjęciu zamówienia do realizacji na adres mailowy Klienta wysłany zostanie mail z numerem rachunku bankowego, numerem i podsumowaniem zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego tej wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 6. Sklep oferuje możliwość sprowadzenia towaru nieznajdującego się w ofercie sklepu na specjalne zamówienie. W takim przypadku konieczne jest jednakże pisemne potwierdzenie przez sprzedającego i kupującego ustaleń związanych z istotnymi warunkami zamówienia.
 7. Zamówienie specjalne może być opłacane wyłącznie na drodze przedpłaty dokonanej przelewem.
 8. Na sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT.
 9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub przedłużającym się czasem kompletowania zamówienia (przekraczającym 4-5 dni roboczych), Klient zostaje niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i może wybrać następujące opcje:
  • realizacja częściowa zamówienia,
  • wydłużenie czasu oczekiwania,
  • anulowanie całego zamówienia

 

III.Rejestracja klienta w Sklepie internetowym karnisz-e.pl

 1. Klient może założyć konto w sklepie. Rejestracja jest dobrowolna, zamówienie można złożyć bez rejestrowania się. Rejestracja konta stanowi ułatwienie korzystania ze sklepu (umożliwia podgląd zamówień, śledzenie ich historii, podgląd statusu zamówień, ułatwienie składania kolejnych zamówień - nie trzeba wprowadzać ponownie danych adresowych). W celu założenia konta Klient powinien skorzystać z mechanizmu rejestracji oferowanego na stronie sklepu.
 2. Podczas rejestracji Klient podaje następujące dane:
  • Imię i nazwisko
  • Adres
  • Numer telefonu
  • Adres email
 3. Nazwą konta (loginem Klienta) staje się jego adres mailowy.
 4. Klient jest zobowiązany do zgodnego z prawdą wypełnienia formularzy.
 5. Klient ma prawo wglądu we własne dane, ich zmiany, a także ma możliwość usunięcia konta.
 6. Z chwilą usunięcia konta Klient traci dostęp do historii wcześniej zrealizowanych zamówień.
 7. Pozostałe kwestie związane z ochroną danych osobowych Klienta omówione zostały w dokumencie Polityka Prywatności znajdującym się w zakładce Polityka prywatności
 

IV. Płatności i Wysyłka

 1. Towary zostają wysłane do Klienta po skompletowaniu zamówienia, a w przypadku płatności przelewem po zaksięgowaniu wpłaty.
 2. Koszty wysyłki towaru ponosi Klient.
 3. Opcje płatności oraz informacje o formie, koszcie i przewidywanym czasie dostawy:

a) Sklep oferuje następujące opcje płatności:

 • wpłata na konto (przelew),
 • płatność elektroniczna poprzez systemy płatności Przelewy24 lub PayU.

Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Klienta z wybranych form płatności pokrywa właściciel sklepu internetowego karnisz-e.pl, z wyłączeniem opłat i prowizji pobieranych przez bank prowadzący rachunek bankowy Klienta.

 

b) Formy i koszty dostawy
Koszty dostawy zależą od rodzaju i gabarytów oraz wagi produktów i są każdorazowo wyszczególnione w koszyku po dodaniu do niego produktów. W przypadku przekroczenia maksymalnej wagi lub rozmiaru dla jednej paczki przesyłka może zostać podzielona na dwie lub więcej paczek. W takim przypadku koszty dostawy będą stanowić sumę kosztów poszczególnych paczek.
Przykładowe koszty dostawy:

 • przesyłka kurierska w zależności od długości i wagi:
  • do długości 200 cm i 10 kg: 27,00 zł,
  • do długości 240 cm i 20 kg: 55,00 zł,
  • do długości 300 cm: 80,00 zł.

Szczegółowe informacje o kosztach dostawy dostępne są w zakładce Formy i koszty dostawy.

 1. Czas realizacji zamówienia = czas skompletowania zamówienia + czas dostawy przez firmę przewozową. Przewidywany czas skompletowania zamówienia wynosi 1-3 dni roboczych. Przewidywany czas dostawy w przypadku Firmy Kurierskiej to 1-2 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt)
 

V. Reklamacje i Zwroty


Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne rzeczy oraz ich niezgodność z umową z tytułu rękojmi. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
Właściciel Sklepu dokłada wszelkich starań, aby zamówione artykuły dotarły do Klienta w idealnym stanie.

Reklamacje
 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności dostarczonego towaru z umową lub wykrycia wad fizycznych należy skontaktować się ze Sklepem w celu uzgodnienia sposobu zwrotu lub dostarczenia towaru w celu naprawy lub odesłać go na adres firmy MDecor studio 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 2/31
 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od daty doręczenia towaru i jednego roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 3. Do reklamowanego towaru prosimy dołączyć informację zawierającą opis wady produktu lub niezgodności.
 4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki reklamacyjnej i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji Sklep dokona naprawy, wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy lub zwróci pieniądze. Zwrot pieniędzy nastąpi również w sytuacji gdy wymiana lub naprawa nie będą możliwe lub stanowiłyby nadmierny koszt. Ponadto Sklep zwróci Klientowi koszty odesłania wadliwego produktu.
 5. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wadę w następujących przypadkach:
 • gdy kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
 • gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta lub przedstawiciela, jeżeli sprzedawca ich nie znał ani nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży.


Zwroty

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Klient będący Konsumentem oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia na piśmie przed jego upływem. Oświadczenie należy przesłać na adres firmy MDecor studio prowadzącej sklep: 00-020 Warszawa ul. Chmielna 2/31.
 2. Postanowienie zawarte w punkcie 1. dotyczące przedsiębiorcy na prawach konsumenta stosuje się od dnia 01 stycznia 2021 i do umów zawartych od tego dnia. 
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu można pobrać w formacie PDF w zakładce sklepu Reklamacje i zwroty.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument / przedsiębiorca na prawach konsumenta może także przesłać na adres e-mail: sklep@karnisz-e.pl.
 5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca wyśle Konsumentowi / przedsiębiorcy na prawach konsumentapotwierdzenie otrzymania oświadczenia na trwałym nośniku (w wiadomości email).
 6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument / przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 7. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Adres do zwrotu towaru zależy od rodzaju asortymentu i zostanie określony w wiadomości potwierdzającej przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy lub dowodu jej odesłania.
 9. Zwrot płatności nastąpi tą samą drogą, którą płatność została dokonana, chyba że Konsument / przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodzi się na inny sposób zwrotu,.
 10. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
 11. Jeżeli konsument / przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy oferowany przez sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. W przypadku towarów gabarytowych, których odesłanie nie jest możliwe zwykłą przesyłką pocztową, koszt odesłania może być wyższy niż koszt standardowej przesyłki pocztowej.
 13. Konsument / przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (np. obejrzenie i sprawdzenie towaru, na takich samych zasadach, jakby dokonywał zakupu w sklepie stacjonarnym).
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi / przedsiębiorcy na prawach konsumenta, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także towary, które są dostosowywane do klienta np. docięte na wymiar, w niestandardowym kolorze lub kształcie.
 

VI.Bezpieczeństwo i Polityka Prywatności


Właściciel sklepu internetowego karnisz-e.pl jako administrator danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu zapewnia iż:
 1. Dane osobowe Klientów Sklepu są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz zastępującym ją od dn. 25 maja 2018 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)
 2. Dane osobowe gromadzone przez Administratora Sklepu służą realizacji zobowiązań wobec Użytkowników Sklepu, a także, jeśli Użytkownik wyrazi taką zgodę - w celach marketingu własnego (newsletter) dotyczącego oferowanych produktów i świadczonych przez Sklep usług zgodnie RODO.
 3. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane stronom trzecim z wyłączeniem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora Sklepu do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy udostępnienie to jest niezbędne do realizacji zamówień (firma kurierska, operator systemu płatności) i informatycznej obsługi sklepu (hosting, poczta elektroniczna).
 4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich, wycofania zgody na przetwarzanie, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich usunięcia. Ma także prawo do wniesienia skargi do oraganu nadzorującego w przypadku uznania, że dane osobowe są niewłaściwie wykorzystywane, albo prawa nie są respektowane
 5. Dane osobowe wprowadzane do sklepu są zabezpieczone certyfikatem SSL.
 6. Mimo podjętych przez Sprzedawcę działań zabezpieczających, użytkownik Internetu musi być świadomy istniejących zagrożeń wynikających z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym możliwości przejęcia lub modyfikacji danych osobowych przez podmioty nieuprawnione. Aby zminimalizować ryzyko, zaleca się zainstalowanie na komputerze użytkownika programu antywirusowego, wylogowanie się po zakończeniu sesji na stronie sklepu oraz nieudostępnianie danych do logowania.
 7. Pozostałe kwestie związane z ochroną danych osobowych Klienta omówione zostały w dokumencie Polityka Prywatności który dostępny w zakładce Polityka Prywatności.
 

VII.Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin jest zawsze dostępny dla Klienta na stronie sklepu karnisz-e.pl w zakładce Regulamin. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu zakupów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Regulamin można pobrać w wersji PDF korzystając z linku na dole strony z regulaminem. Dane zamówień dostępne są także w ramach konta po zalogowaniu.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sklep deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 4. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu karnisz-e.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawne
  (ustawa o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014, Ustawa o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, Ustawa o ochronie danych osobowych, prawo telekomunikacyjne w zakresie wykorzystania i stosowania plików cookies oraz Kodeks Cywilny).
 6. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy sklepem karnisz-e.pl a Kupującym lub w związku z nimi, mogą być poddane mediacji lub rozstrzygane przed sądem polubownym (ADR). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym rzeczowo i miejscowo.
  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Tekst Regulaminu w wersji PDF do pobrania


 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Ustawienia ciasteczek możesz zmienić w swojej przeglądarce.Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności .
Nie pokazuj więcej tego komunikatu