Strona główna » Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”) – ujednolicone przepisy obowiązujące w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce. Nasza dotychczasowa Polityka Prywatności uwzględniała większość obowiązków informacyjnych nałożonych przez RODO na podmioty przetwarzające dane osobowe, zaktualizowaliśmy ją w celu dostosowania do  poszerzonych wymogów tej dyrektywy.

 

 

1. Informacje ogólne:

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy karnisz-e.pl, prowadzony pod adresem karnisz-e.pl. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w sklepie internetowym karnisz-e.pl przygotowane zostało przez firmę MDecor studio Ewa Młynczyk, z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielnej 2/31, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki oraz do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem 010761464.

Niniejszy dokument stanowi świadectwo dbałości o ochronę prywatności Klientów w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę.

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia i poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny sklepu i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Właściciel sklepu - MDecor studio Ewa Młynczyk  zarejestrował zbiory danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem 17990/2012.

 

Definicje:

 

Użytkownik – osoba zarejestrowana w systemie sklepu internetowego działającego pod adresem karnisz-e.pl

Administrator Danych Osobowych – Administrator Sklepu - firma MDecor studio Ewa Młynczyk, z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielnej 2/31.

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem karnisz-e.pl prowadzony i administrowany przez firmę MDecor studio Ewa Młynczyk, z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielnej 2/31.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zastępujące obowiązującą do dnia 24 czerwca 2018 r. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 poz. 1182) wraz z uzupełniającymi aktami prawnymi.

 

2. Zasady zbierania i przetwarzania przez firmę MDecor studio Ewa Młynczyk danych osobowych, obowiązujące w Sklepie karnisz-e.pl

 

2.1 Dane osobowe umieszczane w bazie Sklepu przez Użytkowników są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z obowiązującymi od 25 maja 2018 przepisami RODO oraz przepisami krajowymi, w tym Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.

 

2.2 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych

 

2.3 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Sklepie:

 

- Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą (czyli do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, do realizacji praw posprzedażowych Użytkownika, np. prawa do reklamacji i rękojmi, do rozliczeń finansowych z Użytkownikiem) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

- Przetwarzanie danych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażonej np. przez zaznaczenie okienka z podaniem celu przetwarzania - np. zgoda na otrzymywanie newslettera).

 

- Przetwarzanie danych osobowych w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych – prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług – zgodnie z 6 ust. 1 lit. f RODO

 

2.4  Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Sklepie ograniczone jest wyłącznie do danych niezbędnych do świadczenia usług tzn. do realizacji transakcji zawieranych z klientami i służy realizacji zobowiązań wobec Użytkowników Sklepu, a także, jeśli Użytkownik wyrazi taką zgodę - w celach marketingu własnego (newsletter) dotyczącego oferowanych produktów i świadczonych usług przez Administratora Sklepu.

 

2.5 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i odbywa się w trakcie rejestracji w Sklepie lub w trakcie finalizowania zamówienia. Rejestracja w sklepie nie jest konieczna do realizacji zamówienia. Dane osobowe są niezbędne w trakcie zawierania transakcji zakupu. Nie jest możliwe zawarcie umowy bez podania danych.

 

2.6 W trakcie rejestracji Użytkownik podaje następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, adres i telefon.

 

2.7 W trakcie finalizacji zamówienia niezarejestrowany Użytkownik podaje adres e-mail, imię, nazwisko, telefon, adres i adres dostawy, który w tym momencie staje się również daną osobową podlegającą ochronie. Użytkownik zarejestrowany podaje adres dostawy, jeśli jest inny niż adres podany przy rejestracji.

 

2.8 Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych Sklepu przez okres aktywności konta – to jest przez czas kiedy Użytkownik może z niego korzystać, niezależnie od tego, czy składa w tym czasie zamówienia. Dane transakcyjne mogą być przechowywane przez okres wynikający z innych podstaw prawnych np. w celu możliwości realizacji prawa do rękojmi i gwarancji, czy wynikający z przepisów prawa podatkowego.

 

2.9 Adresy IP Użytkowników wykorzystywane są jedynie w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Sklepem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników.

 

2.10 Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Sklepu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

 

2.11 Dane Użytkowników nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora Sklepu do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy udostępnienie to jest niezbędne do realizacji zamówień (firma kurierska, operator systemu płatności) i informatycznej obsługi sklepu (hosting, poczta elektroniczna).

 

2.12 Dane osobowe Użytkowników nie są profilowane. Sklep wykorzystuje jedynie narzędzia, które bazują na profilowaniu zachowań anonimowych użytkowników – np. Google Analytics. Korzystanie z takich narzędzi nie wymaga zgody Użytkowników.

 

2.13 Dane osobowe nie są przekazywane do państw poza obszarem EOG i organizacji międzynarodowych.

 

3. Informacja o plikach Cookies

 

Sklep wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu Użytkownikom do zasobów zgromadzonych w Sklepie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany w procesie przetwarzania danych osobowych.
 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze Użytkownika zawierające pewne informacje związane z korzystaniem ze strony sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep internetowy w celu obsługi witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Użytkownikowi interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych zakupów.
 

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki są cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny Sklepu. W każdym przypadku można zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej.
 

Obok plików cookies Sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m. in. adres IP Użytkownika, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony z której Użytkownik wszedł na stronę Sklepu.
 

Dane te są archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników witryny Sklepu. Dane te nie są łączone z przekazanymi danymi osobistymi.


Wyrażenie zgody na przetwarzanie cookies nie jest obowiązkowe, jednak w wyniku niezaakceptowania ciasteczek, niektóre funkcje strony mogą przestać działać, jak np. wtyczki społecznościowe.

 

4. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

 

4.1 Sklep nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku rejestrujących się Użytkowników. W trakcie rejestracji nie jest wymagane podanie daty urodzenia.

 

4.2 Administrator Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Sklepie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nich działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na opiekunach prawnych nieletniego.

 

5. Zabezpieczenia

 

5.1 Sklep zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora Sklepu przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych

 

5.2 Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

 

5.3 Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony prywatności oraz domaga się zapewnienia sobie prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami

 

5.4 Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora Sklepu należytej staranności – w szczególności korzystania z protokołu SSL.

 

5.5 Podjęte przez Sklep działania zabezpieczające będą skuteczne pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa przez samych użytkowników. Należy zachować w poufności login i hasło do swojego konta w sklepie i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sklep nigdy nie będzie zwracał się z prośbą o ich podanie z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania. Po zakończeniu korzystania ze strony sklepu zalecamy wylogowanie się.

 

6. Prawo do usunięcia / poprawy danych

 

6.1 Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania, prawo przeniesienia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawo żądania usunięcia ich z bazy danych Administratora.

 

6.2 Usunięcia konta Użytkownika, a co za tym idzie związanych z nim danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie takiego żądania na adres sklep@karnisz-e.pl , telefonicznie pod numerem telefonu: 22 240 7512 lub z poziomu konta Użytkownika sklepu (przycisk USUŃ MOJE KONTO w zakładce MOJE DANE).

 

6.3 Żądanie na adres email musi być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji lub który podano podczas zawierania transakcji zakupu bez rejestracji.

 

6.4 Usunięcie danych osobowych Użytkownika jest równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika w Sklepie i rezygnacją z usług Sklepu – w tym również z wysyłki newslettera.

 

6.5 Zgodnie Regulaminu Sklepu jeśli w momencie wysłania żądania usunięcia konta realizowana jest dostawa towaru do Użytkownika, to usunięcie konta zostanie dokonane dopiero po zakończeniu realizacji tej usługi.

 

6.6 Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z newslettera. Użytkownik może zrezygnować z newslettera samodzielnie – poprzez skorzystanie z linku znajdującego się w mailu zawierającym newsletter, lub poprosić o to Administratora – poprzez wysłanie maila na adres sklep@karnisz-e.pl.

 

7. Zmiany Polityki Prywatności

 

7.1 Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

 

8. Reklamy i linki stron trzecich

 

8.1 W ramach witryny Sklepu mogą się pojawiać reklamy pochodzące od partnerów Administratora Sklepu.

 

8.2 Właścicielom reklam może być jedynie przekazywana informacja o ilości wyświetleń reklamy. Pozostałe informacje, a w szczególności adresy IP nie są udostępniane. W celu uzyskania szczegółów na temat reklam oraz elementów Cookies należy zapoznać się z odpowiednimi zapisami na stronach reklamodawców.

 

8.3 Sklep może zamieszczać okresowo odnośniki do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od strony Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy. Administrator Sklepu nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów stron do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Sklepie. W razie wątpliwości Użytkownicy winni zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności zamieszczonymi na tych stronach.

 

9. Prawo do wniesienia skargi

 

9.1 W przypadku uznania, że dane osobowe  są niewłaściwie wykorzystywane, albo prawa nie są respektowane – Użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

 

10. Kontakt  z Administratorem Danych Osobowych

 

10.1 W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w Sklepie, prosimy o kontakt pod adresem:sklep@karnisz-e.pl

 

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Ustawienia ciasteczek możesz zmienić w swojej przeglądarce.Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności .
Nie pokazuj więcej tego komunikatu